Equip de disseny

Multidisciplinar

MultidisciplinarDisseny de sistemes basat en components d'estructures multidisplinars, adaptats a la utilitizació versàtil en diferents plataformes. Aquesta simbiosi permet deslligar les solucions corporatives dels sistemes integrats en equips específics per dotar-los de vida pròpia en qualsevol plataforma d'ús. També representa una eina d'homogenització de les estructures dissenyades. Per altre banda, es pot limitar el seu ús en plataformes específiques, en funció de lògica d'empresa, per a eines concretes o per a processos determinats, sense perdre en cap moment els potencials de versatibilitat. La utilització de tècniques de virtualització integrada permet la integració de qualsevol component dins d'una solució corporativa final estructurada per ser una eina productiva en les plataformes d'interfície d'usuari designades. Una solució corporativa basada en components multiplataforma la deslliga completament del maquinari i dels sistemes de treball implantats, garantin un òptim funcionament i rendiment productiu.

Multiplataforma

L'acabat dissenyat per a ús multiplataforma allibera les solucions corporatives de la rigidesa d'un maquinari específic. Tot i que els components concrets es dissenyen per a plataformes específiques, que són les que es detallen en els projectes de treball per a desenvolupar el disseny inicial dels sistemes visuals d'interacció, tota solució és permeable a ser migrada a d'altres plataformes no previstes en inici, amb els retocs necessaris per a la solució corporativa i complint amb els requisits de treball de les diferents plataformes de maquinari desitjades. És evident que cada plataforma aporta un plus que pot ser o no compartit per d'altres plataformes i és una elecció exclúsiva de l'empresa que queda deslligada de la solució corporativa que s'adapta en disseny a les diferents plataformes on ha de ser executada.

Multisistema

MultisistemaAlliberar-se de la rigidesa dels sistemes operatius és una de les premises de les nostres solucions corporatives. Deslligar el cicle de vida de les aplicacions corporatives del cicle de vida dels sistemes operatius permet una progressió, adaptació, actualització, integració i manteniment totalment deslligat del sistema operatiu que hostatja la solució corporativa. Aquesta dissociació manté la línia o cicle de vida dels sistemes operatius integrats de forma totalment separada del cicle de vida de les nostres solucions corporatives, dotan-les d'una total autonomia o independència de progressió, en funció de les solucions, components integrats i sistemes on s'han hostatjat, però sempre amb la garantia d'una ràpida projecció cap a d'altres sistemes operatius sense perdre funcionalitats.